Get Adobe Flash player


ทำเนียบผู้บังคับบัญชาพลตรี สุรคล  ท้วมเสม

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒

พันเอก จิราวัฒน์ จุฬากุล
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ (๑)
พันเอก สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ (๒)
พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร
เสนาธิการ
มณฑลทหารบกที่ ๓๒
พันเอก เมธา ณ พิกุล
รองเสนาธิการ 
มณฑลทหารบกที่ ๓๒


พันเอก ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ
รองเสนาธิการ 
มณฑลทหารบกที่ ๓๒
พันเอก พีรยศ กิตติโสภณ
หัวหน้ากองกำลังพล
มณฑลทหารบกที่ ๓๒

พันเอก อดิศร เรืองรุ่ง
หัวหน้ากองข่าว
มณฑลทหารบกที่ ๓๒

พันเอก สุกิจ ภิญโญ
หัวหน้ากองยุทธการ
มณฑลทหารบกที่ ๓๒

พันเอก กวิน ยาวิชัย
หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง
มณฑลทหารบกที่ ๓๒

พันเอก บรรจง คะวงค์ดอน
หัวหน้ากองกิจการพลเรือน
มณฑลทหารบกที่ ๓๒