Get Adobe Flash player

ศูนย์การจัดการความรู้ มณฑลทหารบกที่ 32การจัดการความรู้คืออะไร?

           การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ หลักการการนำหรือสกัดองค์ความรู้จากกำลังพลภายในหน่วยงานมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งผลทำให้มีการไหลเวียนของความรู้ภายในองค์กร และไม่สูญหาย อีกทั้งยังสามารถเรียกดูและนำองค์ความรู้ดั่งกล่าวมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายงานรวมไปถึงการพัฒนากำลังพลที่เกี่ยวข้องหรือที่มีความสนใจ  เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าดั่งคติพจน์ที่  ผบ.ทบ.  ได้มอบไว้
ในปีแห่งการพัฒนาบุคลากรของ ทบ. ความว่า “สร้างเสริมศักยภาพในหน้าที่ มีความรู้บูรณาการ สู่ความเป็นทหารมืออาชีพ”
ภาพกิจกรรม การจัดการความรู้ KM มณฑลทหารบกที่ 32