Get Adobe Flash player

การฝึกอบรมและแนะนำวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ


มณฑลทหารบกที่ ๓๒    ดำเนินการฝึกอบรมและแนะแนววิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ  ผลัดที่  ๒/๕๘,  ๒/๕๙,  ๑/๖๐  ของ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ และ  หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒  ซึ่งเข้ารับราชการทหารจนครบกำหนดปลดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  ซึ่งครบกำหนดปลดประจำการ  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   

การฝึกอบรมและแนะแนววิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ    มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ทหารกองประจำการ มีความรู้ด้านวิชาชีพและนำมาใช้ประโยชน์ในระหว่างรับราชการและเป็นพลเมืองที่ดี มีการประกอบสัมมาอาชีพ โดยเหมาะสมเมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมและพัฒนาประเทศในอนาคต    เพื่อให้สามารถไปเทียบโอน ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระบบ การศึกษานอกโรงเรียนสำหรับทหารกองประจำการ  เพื่อเป็นการจูงใจประชาชนให้เกิดความนิยม ในการรับราชการทหารตาม นโยบายของหน่วยเหนือ และ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิชาความรู้ด้านการเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างรายได้และการดำรงชีวิต  เพื่อให้การพัฒนาความรู้ด้านช่าง และเพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพล ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของกำลังพลอย่างมีประสิทธิภาพ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง เปิดอบรมให้ความรู้ด้านช่างและวิชาชีพให้กับกำลังพลทหารก่อนปลดประจำการ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน  โดยให้เข้ารับการฝึกในระหว่างวันที่  ๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  รายละเอียดดังนี้

  • การฝึกอบรมวิชาชีพฯ  จำนวน  ๓ สาขา  ได้แก่

      ๑. หลักสูตรช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า  อบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง

        ๒. หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ  อบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง

        ๓. หลักสูตรงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร  อบรมโดย ผยย.มทบ.๓๒

  • การฝึกอบรมวิชาชีพการเกษตร จำนวน ๒ วิชา 

        ๑.  การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
        

         ๒.  การเพาะเลี้ยงกบนา
  • การแนะนำอาชีพ  ในโครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน  

โดยสำนักงานจัดหางานลำปาง     

และบริษัทเป๊บซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด