Get Adobe Flash playerคุณมุกดา  ท้วมเสม
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
มณฑลทหารบกที่ ๓๒ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ ๓๒


๑. ประวัติความเป็นมา

        ตามที่ในอดีตที่ผ่านมา ภริยาของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก  ได้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมแม่บ้านทหารบก  โดยวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้บังคับหน่วยในการดูแลครอบครัว

          ชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ ๓๒   เป็นชมรมของภริยาข้าราชการทุกคนในค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒   ในสิ่งที่แม่บ้านพึงกระทำได้  ซึ่งในการดำเนินงาน .ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมที่มุ้งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมของ มณฑลทหารบกที่ ๓๒   และประเทศชาติ เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันของชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   โดยยึดถือหลักการทำงานของสมาคมแม่บ้านทหารบกที่สำคัญคือ ทำงานด้วยความเต็มใจ  สมัครใจ  และมีความรัก ความสามัคคี ”           

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้รวมกลุ่มครอบครัวทหารบก ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์  เพื่อความมั่นคงของชาติ  ศาสนา  เทิดทูนไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

          ๒.๒ เพื่อบำรุงขวัญและช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน

          ๒.๓ เพื่อให้การช่วยเหลือ  ในด้านสวัสดิการ และเพิ่มพูนรายได้  ให้กับครอบครัวชั้นผู้น้อย  เช่น ส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพเสริม และหาทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ

          ๒.๔ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ได้ดำเนินโครงการตามโครงการหลักของสมาคมแม่บ้านทหารบก จำนวน ๖ โครงการ  ประกอบด้วย

๑. โครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล กองทัพบก

๒. โครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล กองทัพบก

๓. โครงการศูนย์การเรียนรู้

๔. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

๕. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๖. โครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์