Get Adobe Flash player

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง

..............................................................................................................................................................................................

 1. การจ้างเหมารถยนต์โดยสาร รับ – ส่ง ทหารกองประจำการ ผลัด 2/60 วงเงิน 48,000 บาท  หจก.สุปราณี ขนส่ง ลง 20 ต.ค.60
 2. จ้างปักเครื่องหมายปักไหมสีน้ำเงิน วงเงิน 74,850 บาท กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ลง 10 พ.ย.60
 3. จ้างทำเครื่องดื่มรับรองแขก และกำลังพล นศท. วงเงิน 7,200 บาท นางวิลาวัลย์  เห็มยากาศ ลง 29 พ.ย.60
 4. จ้างทำเครื่องดื่ม  วงเงิน  11,808 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ลง 25 ธ.ค.60
 5. จ้างพ่นสีรองในหมวกเหล็ก วงเงิน 10,760 บาท หจก.กิตตภณก่อสร้าง ลง 19 ธ.ค.60
 6. จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเรียกพล วงเงิน 10,000 บาท ร้านพิสิษฐ์ศิลป์ ลง 15 ม.ค.61
 7. จ้างซ่อม รดส.ขนาดใหญ่ อีซูซุ ทะเบียนจักร 16242 ร้านสุคนธ์เจริญยนต์ ลง 19 ม.ค.61
 8. จ้างทำป้ายโลหะ วงเงิน 60,350 บาท ร้านเมืองใหม่การปัก ลง 7 ก.พ.61
 9. จ้างซ่อมบ้านพักนายทหาร วงเงิน 16,021.62 บาท หจก.กิตตภณก่อสร้าง ลง 12 มี.ค.61
 10. จ้างทำป้ายโลหะ/เครื่องหมายโลหะสังกัดหน่วย/เครื่องหมายเหล่าวงเงิน 6,290 บาท ร้านเมืองใหม่การปัก ลง 13 มี.ค.61
 11. จ้างซ่อม รยบ.ปกติขนาดใหญ่ อีซูซุ ทะเบียนจักร 19383 วงเงิน 27,220 บาทร้านสุคนธ์เจริญยนต์ ลง 20 มี.ค.61
 12. จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปี ๖๐ หจก.ทวีศักดิ์ก่อสร้าง วงเงิน ๓,๕๒๘,๐๐๐ บาท ลง 27 ต.ค.59
 13. จ้างงานก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมพลทหาร ปี ๖๐ ร.๑๗ พัน.๒ , ร้อย ฝรพ.๓ หจก.ทวีศักดิ์ก่อสร้าง วงเงิน ๑,๖๖๒,๘๐๐ บาท ลง ๒๗ ต.ค.๕๙
 14. จ้างงานซ่อมปรับปรุงคลังกระสุน ของ มทบ.๓๒ ประจำปี ๖๑ หจก.กิตติภณก่อสร้าง วงเงิน ๔๒๒,๐๐๐ บาท ลง ๑๕ ก.พ.๖๑
 15. จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ของ มทบ.๓๒ หจก.ทวีศักดิ์ก่อสร้าง วงเงิน ๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท ลง ๕ ก.ย.๖๑
 16. จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ประจำปี ๖๑ ร้านสุคนธ์เจริญยนต์ วงเงิน ๒๕๒,๒๘๐ บาท ลง ๓ พ.ย.๖๐
 17. จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุงอาคาร ประจำปี ๖๑ หจก.บ้านขอ คอนสตรัคชั่นวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ลง ๒๒ พ.ย.๖๐
 18. จ้างงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๖๑ หจก.เอ เอ็ม มิวนิคการค้า วงเงิน ๘๘๘,๖๐๐ บาท ลง ๒๙ มิ.ย.๖๑
 19. จ้างซ่อมอาคาร หมายเลข 26/14 ร้าน เอ เอ็ม มิวนิค การค้า วงเงิน 189,700 บาท ลง 24 เม.ย.61
 20. จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ รับ – ส่ง พลทหาร ผลัด 1/61 หจก.สุปราณีขนส่ง วงเงิน 92,000 บาท ลง 24 เม.ย.61
 21. จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย สข. ร้านสุคนธ์เจริญยนต์ วงเงิน 39,870 บาท ลง 2 พ.ค.61
 22. จ้างปรับปรุงสนามมวยเวทีค่ายสุรศักดิ์มนตรี หจก.กิตตภณก่อสร้าง วงเงิน 490,000 บาท ลง 25 พ.ค.61
 23. จ้างปักเครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัดและป้ายชื่อ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า วงเงิน 74,450 บาท ลง 31 พ.ค.61
 24. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของ มทบ.32 หจก.วิมลศิริแอร์เซอร์วิส วงเงิน 18,400 บาท ลง 14 มิ.ย.61
 25. จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย สข. ร้านสุคนธ์เจริญยนต์ วงเงิน 9,910 บาท ลง 14 มิ.ย.61
 26. จ้างปักเครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัดและป้ายชื่อ หจก.เมืองใหม่การปัก วงเงิน 61,030 บาท ลง 14 มิ.ย.61
 27. จ้างซ่อมบ้านพักนายทหาร หจก.กิตตภณก่อสร้าง วงเงิน 19,525 บาท ลง 28 มิ.ย.61
 28. จ้างทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมฝึก 2 – 31 ก.ค.61 นางวิลาวัลย์ เห็มยากาศ วงเงิน 18,400 บาท ลง 27 มิ.ย.61
 29. จ้างซ่อมอาคาร หมายเลข 54/27 ร้าน เอ เอ็ม มิวนิค การค้า วงเงิน 47,636 บาท ลง 24 ก.ค.61
 30. จ้างทำเครื่องดื่มและอาหาร นางจีราภา ลาภพิสูตร วงเงิน 32,500 บาท ลง 31 ก.ค.61
 31. จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย สข. ร้านสุคนธ์เจริญยนต์ วงเงิน 55,990 บาท ลง 26 ก.ค.61
 32. จ้างทำป้ายไวนิล หจก.แอลพีไฮแทคเซ็นเตอร์ วงเงิน 25,000 บาท ลง 31 ก.ค.61
 33. จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย สข. ร้านสุคนธ์เจริญยนต์ วงเงิน 7,715 บาท ลง 31 ก.ค.61
 34. จ้างซ่อมแซมท่อประปา หจก.กิตตภณก่อสร้าง วงเงิน 77,100 บาท ลง 15 ส.ค.61
 35. งานจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ มทบ.32   ลงวันที่ 31 ต.ค.61