Get Adobe Flash player

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ

 1. งานจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ ช.พัน.4 พล.ร.4 ร้อย.4 วงเงิน 1,068,400 บาท  ลง 10 ต.ค.61
 2. การจัดซื้อกระดาษโทรสาร วงเงิน 5,440 บาท หจก.ลำปางภัณฑ์เพ็ญ  ลง 14 พ.ย.60
 3. การจัดซื้อวัสดุทำความสะอาด วงเงิน 32,000 บาท ร้านไทยสวัสดี  ลง 16 พ.ย.60
 4. การจัดซื้ออุปกรณ์ประปา วงเงิน 13,691.72 บาท หจก.ลำปาง เอส.เค. ลง 16 พ.ย.60
 5. การจัดซื้อเครื่องเขียน วงเงิน 30,000 บาท หจก.ลำปางภัณฑ์เพ็ญ  ลง 16 พ.ย.60
 6. การจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภทของใช้ส่วนตัวพลทหารกองประจำการปีที่ 1 ผลัด พฤศจิกายน 2560 วงเงิน 35,550 บาท  ร้านไทยสวัสดี ลง 16 พ.ย.60
 7. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด วงเงิน 8,706 บาท ร้านไทยสวัสดี ลง 29 พ.ย.60
 8. การจัดซื้อวัสดุสำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของ นศท. วงเงิน 5,136 บาท หจก.ลำปางภัณฑ์เพ็ญ  ลง 29 พ.ย.60
 9. การจัดซื้อวัสดุเคลื่อนย้าย วงเงิน 5,000 บาท หจก.ลำปางเหลี่ยงฮะเฮง ลง 6 ธ.ค.60
 10. การจัดซื้อวัสดุปรับปรุงเครื่องแต่งกาย วงเงิน 13,780 บาท ร้านไทยสวัสดี ลง 29 ธ.ค.60
 11. การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วงเงิน 40,000 บาท หจก.ซุ่นหลี พาณิชย์ ลำปาง ลง 29 ม.ค.61
 12. การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานเรียกพลกำลังสำรอง วงเงิน 13,505 บาท หจก.ซุ่นหลี พาณิชย์ ลำปาง  ลง 12 ม.ค.61
 13. การจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง สนับสนุน บก.มทบ.32 วงเงิน 14,500 บาท หจก.ซุ่นหลี พาณิชย์ ลำปาง  ลง 18 ม.ค.61
 14. การจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง สนับสนุน     กอง รจ.มทบ.32 วงเงิน 12,500 บาท หจก.ซุ่นหลี พาณิชย์ ลำปาง ลง 18 ม.ค.61
 15. การจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง วงเงิน 34,000 บาท หจก.ซุ่นหลี พาณิชย์ ลำปาง ลง 18 ม.ค.61
 16. การจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ วงเงิน 19,215 บาท บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลง 18 ม.ค.61
 17. การจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง วงเงิน 12,500 บาท หจก.ซุ่นหลี พาณิชย์ ลำปาง ลง 18 ม.ค.61
 18. การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงิน 39,540 บาท หจก.ซุ่นหลี พาณิชย์ ลำปาง ลง 18 ม.ค.61
 19. การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน พัฒนาระบบกำลังสำรอง วงเงิน 12,500 บาท หจก.ซุ่นหลี พาณิชย์ ลำปาง  ลง 18 ม.ค.61
 20. การจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบกำลังพลสำรอง วงเงิน 12,500 บาท หจก.ซุ่นหลี พาณิชย์ ลำปาง  ลง 18 ม.ค.61
 21. การจัดซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก การฝึกหลักสูตรการควบคุมฝูงชนของ มทบ.32 วงเงิน 6,151 บาท หจก.ลำปางภัณฑ์เพ็ญ ลง 19 ม.ค.61
 22. การจัดซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกสนามยิงปืน และเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง วงเงิน 12,300 บาท หจก.ลำปางเหลี่ยงฮะเฮง ลง 19 ม.ค.61
 23. การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงิน 6,811 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ลง 19 ม.ค.61
 24. การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงิน 15,285 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ลง 18 ม.ค.61
 25. การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงิน 15,285.50 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์  ลง 18 ม.ค.61
 26. การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วงเงิน 20,000 บาท  หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ลง 18 ม.ค.61
 27. การจัดซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก การฝึกเบื้องต้นและการฝึกเฉพาะหน้าที่ วงเงิน 7,180 บาท หจก.ลำปางภัณฑ์เพ็ญ  ลง 31 ม.ค.61
 28. การจัดซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลือง วงเงิน 7,990 บาท หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ ลง 31 ม.ค.61
 29. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา วงเงิน 11,382.66 บาท  หจก.ลำปาง เอส.เค. ลง 8 ก.พ.61
 30. การจัดซื้อวัสดุทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลของหน่วย วงเงิน 28,400 บาท ร้านไทยสวัสดี ลง 9 มี.ค.61
 31. การจัดซื้อวัสดุทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลของหน่วย วงเงิน 45,306 บาท ร้านไทยสวัสดี  ลง 9 มี.ค.61
 32. ซื้อวัสดุเครื่องเขียน ไตรมาส 2 หจก.แอลพีไฮแทคเซ็นเตอร์ วงเงิน 30,000 บาท ลง 8 มี.ค.61 
 33. ซื้อ สป.3 กิจกรรมป้องกันยาเสพติด หจก.แอลพีไฮแทคเซ็นเตอร์ วงเงิน 14,904 บาท ลง 8 มี.ค.61 
 34. ซื้อวัสดุสำนักงาน ร้านไทยสวัสดี วงเงิน 6,509 บาท ลง 19 เม.ย.61 
 35. ซื้อวัสดุเครื่องเขียน หจก.แอลพีไฮแทคเซ็นเตอร์ วงเงิน 20,000 บาท ลง 19 เม.ย.61 
 36. ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าระบบส่องสว่างภายในค่าย หจก.น้ำล้อมการไฟฟ้า วงเงิน 6,675 บาท ลง 31 พ.ค.61 
 37. ซื้อเครื่องช่วยฝึก หจก.ลำปางภัณฑ์เพ็ญ วงเงิน 9,304 บาท ลง 31 พ.ค.61 
 38. ซื้อของใช้ส่วนตัวพลทหาร ร้านไทยสวัสดี วงเงิน 32,310 ลง 31 พ.ค.61 
 39. ซื้อวัสดุในการเคลื่อนย้าย หจก.ลำปางเหลียงฮะเฮง วงเงิน 5,000 บาท ลง 14 มิ.ย.61
 40. ซื้อวัสดุ หจก.แอลพีไฮแทคเซ็นเตอร์ วงเงิน 20,000 บาท ลง 21 มิ.ย.61 
 41. ซื้อวัสดุ (บ้านแม่ต๋ำ) หจก.แอลพีไฮแทคเซ็นเตอร์ วงเงิน 15,230 บาท ลง 21 มิ.ย.61 
 42. ซื้อวัสดุ (บ้านทุ่งจี้) หจก.แอลพีไฮแทคเซ็นเตอร์ วงเงิน 15,230 บาท ลง 21 มิ.ย.61 
 43. ซื้อวัสดุทำความสะอาด ร้านไทยสวัสดี วงเงิน 30,000 บาท ลง 21 มิ.ย.61 
 44. ซื้อวัสดุเครื่องเขียน หจก.แอลพีไฮแทคเซ็นเตอร์ วงเงิน 30,000 บาท ลง 29 มิ.ย.61
 45. ซื้อเครื่องช่วยฝึก หจก.แอลพีไฮแทคเซ็นเตอร์ วงเงิน 18,000 บาท ลง 27 มิ.ย.61 
 46. ซื้อ สป.โครงการพัฒนาระบบกำลังสำรอง กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า วงเงิน 34,700 บาท ลง 27 มิ.ย.61 
 47. ซื้อวัสดุเครื่องเขียน หจก.แอลพีไฮแทคเซ็นเตอร์ วงเงิน 10,000 บาท ลง 27 มิ.ย.61 
 48. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา หจก.ลำปางเหลียงฮะเฮง วงเงิน 7,073.85 บาท ลง 19 ก.ค.61 
 49. ซื้อวัสดุ หจก.แอลพีไฮแทคเซ็นเตอร์ วงเงิน 48,025 บาท ลง 24 ก.ค.61 
 50. ซื้อวัสดุเครื่องเขียน ไตรมาส 4 หจก.แอลพีไฮแทคเซ็นเตอร์ วงเงิน 35,000 บาท ลง 26 ก.ค.61 
 51. ซื้อวัสดุ ร้านฉัตรไชยศึกษาภัณฑ์ วงเงิน 32,200 บาท ลง 31 ก.ค.61
 52. งานสอบราคาซื้อแลกเปลี่ยนยานพาหนะชำรุด จำนวน 18 คัน วงเงิน 588,000 บาท    ลง 13 พ.ย.61